Now showing items 1-1 of 1

    • Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization 

      Qiu, Jie; Jia, Lei; Wu, Dongya; Weng, Xifang; Chen, Lijuan; Sun, Jian; Chen, Meihong; Mao, Lingfeng; Jiang, Bowen; Ye, Chuyu; Turra, Guilherme Menegol; Guo, Longbiao; Ye, Guoyou; Zhu, Qian-Hao; Imaizumi, Toshiyuki; Song, Beng-Kah; Scarabel, Laura; Merotto Junior, Aldo; Olsen, Kenneth M.; Fan, Longjiang (2020) [Journal article]
      Background: Worldwide feralization of crop species into agricultural weeds threatens global food security. Weedy rice is a feral form of rice that infests paddies worldwide and aggressively outcompetes cultivated varieties. ...